produkter / kemtekniska produkter / rengöring och avfettning / lösningsmedelsb / 294

PRODUKTINFORMATION
Chestertons 294 CSD är en snabbverkande avfettare av väsentliga utrustningskomponenter
för industribruk.

Den innehåller inga klorerade, aromatiska ämnen eller lösningsmedel där toxicitet är ifrågasatt. Produkten är utformad att snabbt penetrera och bryta igenom smuts, sot, olja, fett, asfalt, adhesiva ämnen samt andra föroreningsmedel så att tiden för såväl driftstopp som
mekaniskt underhåll kan reduceras.

294 CSD-produkten har formulerats att vara snabbt avdunstande och ha lågt residuinnehåll så att dyrbara driftstopp kan förhindras. Produkten är kompatibel med de flesta ytor och kan rengöra ett brett intervall av smutsämnen inom industrin.

294 CSD-produkten är en för allmänna ändamål avsedd avfettare för underhåll och är utmärkt vid borttagning av smörjmedelsavfall före underhåll eller omsmörjningsprocedur. Rengör optiska och elektriska komponenter, avlägsnar skrivarbläck, hartser och polymerer. Det
ska iakttas normala försiktighetsåtgärder vid hantering av brandfarlig vätska.

294 CSD-produkten ska ej användas på strömsatt elektrisk utrustning eller nära antändningskälla.

TEKNISK DATA
Utseende Genomskinligt, vitt
Form Flytande
Specifik vikt 0,71
Flyktig volym-% vid 25 °C 100
VOC-% (flyktig org. förening), enl. USA:s EPA <80
Löslighet i vatten Ingen
Aromatiskt innehåll, % <0,2
Färg Saybolt (ASTM D 156) >30
Avdunstningshastighet vid 25 °C, n-butylacetat =1 5
Flampunkt (ASTM D 93, DIN 51 755) -18 °C (<-4 °F)

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se