produkter / kemtekniska produkter / rengöring och avfettning / lösningsmedelsb / 292

PRODUKTINFORMATION
Chesterton® Avfettning 292 är ett snabbverkande avfettningsmedel avsett för industriell användning, med förmåga att rengöra och spola bort föroreningar av olja och fett, sot och grus med en enda applicering. Chesterton 292 avdunstar snabbt, har en acceptabel flampunkt utan
kraftig lukt.

Chesterton 292 ersätter kerosen, mineralsprit, xylen, polyen och halogenbaserade
lösningsmedel och utgör det miljömässigt säkra alternativet för att klara svåra avfettningsproblem.

Chesterton 292 tränger snabbt in och avlägsnar olja, fett, vax, tjära och annan smuts och ger en yta praktiskt taget utan rester och kräver ingen sköljning. Avfettning 292 kan användas på lager,
linskivor, ventiler och kopplingar, kedjor, vajrar och elektromekaniska utrustningar. Rengör formar, svarvar, pressar, produktionsverktyg och färdiga detaljer.

TEKNISK DATA
Utseende Klar, genomskinlig
Lukt Svag lukt av kolväten och citrus
Flampunkt ASTM D 56, DIN 51 755 41 ºC
Lösbarhet, Kb värde 50
Specifik vikt 0,79
Löslighet i vatten försumbar

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  • Avlägsna olja, fett, vax, tjära och andra organiska föroreningar.
  • Spola bort harts och flussmedel utan mekanisk bearbetning.
  • Ersätter kerosen, mineralsprit, klorerade lösningsmedel och naftabaserade avfettningsmedel.
  • Rengör utrustning före demontering, underhåll eller renovering.
  • Rengör lager, kedjor och vajrar från konserverande oljefilm innan dessa skall inoljas.
  • Rengöring av icke spänningsförand elektrisk utrustning, motorer, brytare och manöverorgan.

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se