produkter / kemtekniska produkter / rengöring och avfettning / lösningsmedelsb / 278

PRODUKTINFORMATION
Chesterton® 278 Super Solv är det starkaste lösningsbaserade rengöringsmedlet i Chestertons serie. Det är avsett för de applikationer där endast klorerade eller aromatiska lösningsmedel
tidigare fungerade. Det tar bort de flesta bindemedel, epoxi, hartser och tjära. Chesterton 278
Super Solv angriper till och med hårdnat gummi och polymerer.

Chesterton 278 Super Solv utvecklades med den dubbla målsättningen att vara kraftfullt och säkert: Detta framgår tydligt genom flera av produktens egenskaper:
1.Flampunkt 107ºC. Risken för antändning minskas avsevärt vid användning av Chesterton 278
Super Solv .

2. Inga klorerade lösningsmedel - utgör ingen risk för ozonskiktet, och utgör inga hälsorisker som förknippas med sådana lösningsmedel.

3. Lågt aromatiskt innehåll - råmaterialen som ingår i 278 Super Solv innehåller inte Naften utan är baserade på den synergistiska rengöringseffekten hos flera polara och ickepolara lösningsmedel.

Chesterton 278 Super Solv kan användas inom industrin för att uppnå ett framgångsrikt resultat på så gott som alla svåra industriella föroreningar, utan att kompromissa med vare sig arbetssäkerhet eller miljökrav.

TEKNISK DATA
Utseende Klar, genomskinlig
Flampunkt, Pensky Martens (ASTM D 93-85, DIN 51 755) 107ºC
Dielektrisk hållfasthet (ASTM D 877) > 28 Kv
Aromatiskt innehåll (C8+) Vikt% < 0,5
Flyktighet, volymsprocent vid 25°C 100%
Löslighet i vatten Försumbar

Specifik vikt 0,9

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se