produkter / kemtekniska produkter / rengöring och avfettning / lösningsmedelsb / 276

PRODUKTINFORMATION
Chesterton® 276 Rengöringsmedel för elektroniska komponenter är ett snabbverkande starkt industriellt rengöringsmedel helt fritt från ämnen som påverkar ozonskiktet.

Det är en högpresterande, klorfri produkt utvecklad för att tränga igenom olja, fett och andra
föroreningar som är vanliga inom den industriella produktionen.

Chesterton 276 erbjuder ett mera miljövänligt alternativ till rengöringsmedel som innehåller klorerade lösningsmedel som kan stanna under åratal i atmosfären och orsaka skada på det viktiga ozonlagret som skyddar jorden.

Chesterton 276 Rengöringsmedel för elektroniska komponenter är sammansatt
för att ge extremt lite rester och för att torka snabbt och spara dyrbar stilleståndstid. Det går att använda på de flesta ytor och kräver liten modifiering av processer utöver normala åtgärder vid
hantering av antändbara vätskor.

Chesterton 276 skall användas som det är och appliceras med spruta, pensel eller genom doppning. Den kraftiga spolningen som erhålls med sprayförpackningen ger ytterligare
mekanisk verkan på ytor med damm,  smuts och svärta.

TEKNISK DATA
Form Flytande
Utseende Klar, transparent
Löslighet i vatten Försumbar
Flampunkt, -6°C
Pensky Martens ASTM D-93-85
Aromatiskt innehåll (C8+)
Vikt% Mindre än 0,2
Avdunstning
volymprocent vid 25°C  100
Färg, Saybolt ASTM D-156 >30
Avdunstningshastighet vid 25°C
n-Butylacetet = 1 cirka 5
Ångtryck vid 25°C
ASTM D-2879 >60 mm Hg
Densitet 700 kg/m3
Specifik vikt 0,7
Dielektriskt motstånd ASTM D-877 ≤35 kV/mm

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  • Kontakter
  • Manöverorgan
  • Panelinstrument
  • Kretskort
  • Anslutningar
  • Manöverspakar
  • Kontrollpaneler

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se