produkter / kemtekniska produkter / rengöring och avfettning / lösningsmedelsb / 274

PRODUKTINFORMATION

Chesterton® Lågaromatisk avfettning 274 är ett kraftigt avfettningsmedel för industriellt bruk, som förmår att lösa fett, olja, tjära och andra liknande föroreningar
som inte är lösbara i vatten, och som är vanligt förekommande i industriella och
marina miljöer.

Industriavfettningsmedlet är sammansatt för att användas outspätt, och kan påläggas genom sprutning, pensling eller doppning. Det används ofta i tvättanläggningar som ersättning för mer riskabla lösningsmedel.

Chesterton Lågaromatisk avfettning 274 har en hög flampunkt och lågt innehåll av aromatiska ämen. Det utgör ett säkert alternativ till rengöringsmedel som innehåller klorerade lösningsmedel som medför hälsorisker för användaren samt medför miljöproblem. Den höga flampunkten och det låga innehållet av aromatiska ämnen förbättrar avsevärt säkerheten jämfört med konventionella petroleumbaserade avfettningsmedel.

TEKNISK DATA
Utseende Klar, transparent
Flampunkt, sluten behållare ASTM D 56 62°C
Självantändningstemperatur ASTM D 2155 227°C
Aromatiskt innehåll (C8+)
Vikt % Mindre än 0,2
Avdunstning från behandlad yta vid 25°C 100
Löslighet i vatten Olöslig
Färg, Saybolt, ASTM D 156 Större än 30
Förångning vid 25°C
n-Butylacetat =1 cirka 151
Ångtryck vid 25°C ASTM D 2879 Under 10 mm Hg
Specifik vikt 0,78
Dielektriskt motstånd ASTM D 877 50 Kv

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  • Avfettning av metalldelar, utrustningar, fordon, golv och andra     hårda ytor
  • Ersättning för kerosen, mineralsprit, klorerade lösningsmedel och naftabaserade rengörings- och avfettningsmedel.
  • Används i system med återvinning och i tvättar med omrörare samt tankar för doppning.
  • Avfettning av ytor före målning.
  • Rengöring före demontering vid underhållsrenovering eller bearbetning.
  • Avlägsnar processol jor och andra föroreningar från detaljer vid tillverkning.
  • Användningsområden kan hittas i bland annat metalltilverknings- industrin, målerier, underhållsavdelningar,pannrum, reparationsverkstäder, fordon- och lastningsterminaler.
  • Rengör inte spänningsförande elektrisk utrustning*

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se