produkter / kemtekniska produkter / rengöring och avfettning / lösningsmedelsb / 273

PRODUKTINFORMATION
Chesterton® 273 Rengöringsmedel för elmotorer är ett brandsäkert, ickeledande
och icke-korrosivt lösningsmedelsbaserat avfettningsmedel som kan användas för utrustning som är i drift och i elektriska system utan risk för brandfara. Produkten avlägsnar snabbt
effekthämmande fett, smuts, avlagringar, tjära, olja och andra material som ofta bildas i elektrisk utrustning, maskinverkstäder, fabriker, elektriska fartygsinstrument och fordonsteknisk utrustning.

Chesterton 273 Rengöringsmedel för elmotorer avlägsnar snabbt elektriskt ledande föroreningar som annars kan orsaka farliga elektriska kortslutningar. Applicering av 273 Rengöringsmedel för elmotorer med jämna mellanrum i samband med rutininspektioner och periodiskt underhåll eliminerar riskerna för effektförluster och garanterar lång
livslängd för elektrisk utrustning.

TEKNISK DATA
Utseende Transparent, färglös
Specifik vikt 1,6
Densitet 1,6 kg/l
Flampunkt Saknas
Restprodukter Saknas
Spänningshållfasthet (ASTM D-877) 24,2 Kv

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Rengör elektrisk utrustning utan att skada elektriska ledningar, gummi, isoleringsmaterial eller kontakter. Utmärkt avfettningsmedel för elektriska motorer, säkringshållare, blåsapparater, fläktar, hissar, omkopplare, transformatorer och kablar.

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se