arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy
Vi ska vara fria från arbetsskador och arbetssjukdomar inom WH-Service AB.

WH-Service AB skall ha
 

 • En god arbetsmiljö för att minimera risken att drabbas av skada eller ohälsa till följd av arbetet.
 • En god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för att de anställda skall känna trivsel, arbetsglädje och nå goda resultat.
 • En god arbetsmiljö i konkurrensen om kompetent arbetskraft.

 
Arbetet med att säkerställa och förbättra arbetsmiljön ska ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet och varje anställd ska kontinuerligt delta genom att rapportera, upptäcka risker och lämna förslag till förbättringar.

 • WH-Service är ett företag som planlägger sitt arbete så att det kan utföras i en sund och säker miljö. Vi ska upprätthålla en hög standard på arbetsmiljön och ska av medarbetarna uppfattas som ett ledande företag avseende god arbetsmiljö.
 • Alla anställda ska informeras löpande om WH-Service AB:s arbetsmiljöpolicy samt om gällande arbetsmiljölagar och föreskrifter.
 • Användning av materiel, maskiner, verktyg och andra tekniska anordningar ska kunna ske med betryggande säkerhet. Det kräver att varje medarbetare tar ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet och att alla följer givna regler, instruktioner och rutiner.
 • Alla medarbetare ska ha sådan utbildning att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas och undvikas.
 • Alla medarbetare ska ha god kännedom om arbetsförhållanden och vara upplysta om de risker som kan vara förbundna med arbetet.
 • Ständiga förbättringar ska vara en naturlig del av arbetsmiljöarbetet.
 • Vi strävar efter att ge medarbetarna intressanta, engagerande och varierande arbetsuppgifter.
 • Arbetsmiljöarbetet sker i samråd och samarbete med alla medarbetare för att erhålla en hög kvalitet.

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se